• English
  • Polski

Przedmioty

Wykład przedstawia  problematykę dotyczącą Unii Europejskiej jako skutecznego podmiotu globalnego i głównego aktora na scenie międzynarodowej mającego wpływ na kształtowanie relacji zewnętrznych UE z  państwami trzecimi, w tym w szczególności z państwami partnerstwa wschodniego, organizacjami międzynarodowymi w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa oraz podnoszenia jakości życia społeczności państw UE.

Wykłady są skierowane do studentów na kierunku ekonomia międzynarodowa, stosunki międzynarodowe, globalny biznes, finanse i zarządzanie, finanse i bankowość, zarządzanie, metody ilościowe w ekonomii i systemach informatycznych, studia europejskie, ekonomia.

Celem tego wykładu/seminarium, prowadzonego  w języku angielskim, jest nauczenie zagranicznych studentów studiów licencjackich/magisterskich z SGH - w tym studentów Erasmusa, jak funkcjonuje Unia Europejska w ramach systemu międzynarodowych organizacji rządowych. Polityki międzynarodowej nie można zrozumieć bez myślenia o organizacjach międzynarodowych, a organizacji międzynarodowych nie można zrozumieć bez dyskusji na temat UE. Wykład obejmuje prawo, politykę i praktykę wiodących światowych organizacji, wskazując ich synergie, współpracę i wpływ w rozwiązywaniu i radzeniu sobie z obecnymi niestabilnościami i wyzwaniami, a także ich współzależnością.

Wykłady są skierowane do studentów na kierunku  ekonomii międzynarodowej, stosunków międzynarodowych, globalnego biznesu, studiów europejskich, ekonomii jest to przedmiot obowiązkowy. Zgodnie z zasadami SGH inni studenci mogą również uczestniczyć w takim kursie, dlatego mogą być otwarte dla studentów: finansów i zarządzania, finansów i bankowości, zarządzania, metod ilościowych w ekonomii i systemów informatycznych.

Celem wykładu skierowanego do studentów studiów licencjackich jest przedstawienie zagadnień związanych ze stabilnością finansową UE w zewnętrznych i wewnętrznych warunkach UE. Zostanie przedstawiony system finansów międzynarodowych, innowacje na rynkach walutowych, instrumenty pochodnych i ich wpływ na stabilność międzynarodowego systemu finansowego. Celem wykładu jest także przedstawienie publicznego systemu rachunkowości i bilansu płatniczego, transfer kryzysów na międzynarodowych rynkach finansowych i ich wpływ na stabilność finansową UE (np. kryzys w wyjściu Grecji z 2007 r.).

Wykłady są prowadzone w języku polskim i są skierowane do studentów na kierunku  ekonomii międzynarodowej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, globalnego biznesu, finansów i zarządzania, finansów i bankowości, zarządzania, finansów i rachunkowości, europeistyki itp.

Kurs jest prowadzony w języku polskim w SGH dla studentów studiów licencjackich. Kurs poświęcony jest w szczególności kwestiom dotyczącym miejsca i roli UE w światowej gospodarce. Ponadto omawiane są kluczowe globalne trendy i przyszłe wyzwania w światowej gospodarce, które są ważne dla UE, np. zmiany demograficzne, migracja międzynarodowa, główni światowi gracze gospodarczy.

Wykład oferuje przegląd kluczowych aspektów światowej i światowej gospodarki z perspektywy interdyscyplinarnej i multidyscyplinarnej.

Wykłady są skierowane do studentów na kierunku ekonomii międzynarodowej, stosunków międzynarodowych, globalnego biznesu, finansów i zarządzania, finansów i bankowości, zarządzania, metod ilościowych w ekonomii i systemach informatycznych, studiów europejskich itp.

Kurs „Budżet Unii Europejskiej” poświęcony jest polityce rozwojowej UE i jej państw członkowskich, w szczególności jej aspektom finansowym. Zakres tematyczny kursu obejmie pomoc finansową UE w rozwiązywaniu międzynarodowych problemów gospodarczych, społecznych i humanitarnych, działania UE mające na celu ograniczenie negatywnych skutków kryzysu gospodarczego i finansowego w krajach słabiej rozwiniętych oraz działania mające na celu zapobieganie eliminacji poprzez kryzys postępu w kierunku milenijnych celów rozwoju, który już został osiągnięty. Proponowany kurs ma również na celu ukazanie podwójnej roli UE w systemie pomocy. Kurs obejmie pomoc rozwojową zapewnianą przez Unię Europejską z budżetu UE, Europejskiego Funduszu Rozwoju i indywidualnych programów wsparcia opracowanych przez państwa członkowskie.

Kurs jest prowadzony w języku polskim w Szkole Głównej Handlowej dla studentów studiów licencjackich.

Wykłady są skierowane do studentów na kierunku ekonomii międzynarodowej, stosunków międzynarodowych, globalnego biznesu, finansów i zarządzania, finansów i bankowości, studiów europejskich itp.