• English
  • Polski

O projekcie

Centrum Doskonałości Jeana Monneta (Jean Monnet Centre of Excellence at Warsaw School of Economics- CEWSE) przy Katedrze Unii Europejskiej im. J. Monneta (SGH) zostało powołane na mocy Decyzji Komisji Europejskiej na czas nieokreślony, a jego działalność w latach 2016-2019 będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Wyróżnienie przyznane przez Komisję Europejską ma charakter niezwykle prestiżowy, jest ono bowiem częścią i najwyższym stopniem programu Jean Monnet, zapoczątkowanego w 1989 r. i mającego na celu stymulowanie nauczania, badań i debat w dziedzinie studiów nad integracją europejską na poziomie instytucji szkolnictwa wyższego nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale także globalnie, w państwach spoza UE. Obecnie na świecie działa blisko 200 Centrów Doskonałości, a utworzone przy Katedrze Unii Europejskiej im Jeana Monneta Centrum Doskonałości jest jednym z dwóch takich instytucji powołanych decyzją KE w 2016 r. w państwach członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej oraz jednym z 15 w całej Unii Europejskiej, Kanadzie, Japonii i Korei.

Decyzja o przyznaniu SGH Centrum Doskonałości  jest wyrazem uznania dla jakości kształcenia i badań prowadzonych przez pracowników Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta oraz innych pracowników naukowych współpracujących z Katedrą . W działalność CEWSE będą jako tzw. Key Staff włączone: dr Agnieszka Kłos, dr Anna Masłoń- Oracz, dr Marta Pachocka, dr hab. Magdalena Proczek oraz przedstawiciele tzw. instytucji partnerskich, czyli Centrum Europejskiego UW, ECSA (European Community Studies Association, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Akademii Ekonomicznej w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto we współpracę z CEWSE będą także włączeni przedstawiciele wielu znanych ośrodków zagranicznych.

Zgodnie z projektem i składem tzw. Key Staff,  kierownikiem  Centrum jest   prof. dr hab. Ewa Latoszek wchodząca w skład europejskiego grona profesorów Jeana Monneta. Na Sekretarza projektu wskazana została dr Anna Masłoń- Oracz.

Celem Centrum jest tworzenie bazy współpracy naukowców zajmujących się problematyką integracji europejskiej oraz propagowanie wiedzy i badań  w obszarze procesów integracyjnych w Unii Europejskiej – prawnych, ekonomicznych, politologicznych i historycznych. W szczególności ma ono służyć promowaniu współpracy Profesorów Jeana Monneta, kierowników Katedr Jeana Monneta, kadry uniwersyteckiej prowadzącej zajęcia w ramach modułów europejskich. Jest to wreszcie struktura otwarta na współpracę z otoczeniem uniwersyteckim, aspirująca do organizacji oraz współuczestnictwa w inicjatywach lokalnych i regionalnych propagujących integrację europejską. W ramach przyznanego projektu Komisji Europejskiej  przygotowanych zostanie m.in. szereg publikacji z zakresu integracji europejskiej, konferencji międzynarodowych, seminariów doktorskich oraz debat i dyskusji naukowych.

W lipcu 2013 roku Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA-Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) Komisji Europejskiej przyznała prof. dr hab. Ewie Latoszek  Katedrę Unii Europejskiej im. Jeana Monneta - Jean Monnet Chair. Dzięki wysokiej ocenie zespołu międzynarodowych ekspertów, we wrześniu tego samego roku projekt został przyjęty przez EACEA  do realizacji. Na uwagę zasługuje fakt, że w wyniku tegorocznej selekcji tylko 1/3 złożonych projektów została zaopiniowania pozytywnie. 

Program Jeana Monneta (Lifelong Learning Programme) adresowany jest do uniwersytetów w krajach członkowskich Unii Europejskiej, krajach kandydujących oraz do uczelni wyższych z pozostałych krajów, które zainteresowane są rozwojem nowych działań edukacyjnych i badań naukowych w zakresie integracji europejskiej. Program wspomaga działania ekspertów zajmujących się tą problematyką, mających bogate doświadczenie dydaktyczne i naukowe w badaniach nad procesami integracji europejskiej, chcących podejmować dalsze inicjatywy dydaktyczne i naukowe. Głównym celem programu jest tworzenie trwałych struktur zajmujących się nauczaniem integracji europejskiej i wprowadzanie nowych przedmiotów z tego zakresu do oferty dydaktycznej i programów edukacji uniwersyteckiej. Projekt umożliwia wzmocnienie  SGH  w międzynarodowej sieci Jean Monnet Chair Holders.

Cele

 

PROMOWANIE UE

ROZWIJANIE DIALOGU

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

ZAANGAŻOWANIE

PRZYWÓDZTWO MŁODYCH

 

Facebook